Zásady ochrany osobních údajů

Jenpix GmbH

Hermann-Pistor-Straße 33A
07745 Jena - Deutschland

Telefon: +49 3641 534143
E-Mail: info@jenpix.de

Generální ředitel/ka:
Benjamin Paschold, Gundel Woite

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Anne Hentschel
dsb@jenpix.de

1. Přehled ochrany údajů

Základní ustanovení

Níže uvedené informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje správce naleznete v části „Oznámení týkající se spravování údajů“ na stránce o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Údaje jsou shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další informace jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, jakmile navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu slouží vaše údaje?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webové stránky. Ostatní údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy zvyklostí vašeho surfování na našem webu. To se provádí především pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace naleznete níže v textu zásad o ochraně osobních údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitelů. Může se jednat o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Externí hosting je prováděn za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Naši hostitelé budou zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a budou se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Používáme následující hosting(y):

toujou
DFAU GmbH
Graf-Pückler-Limpurg-Str. 87
90768 Fürth

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek budou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Oznámení týkající se spravování údajů

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Jenpix GmbH
Hermann-Pistor-Straße 33A
07745 Jena
Deutschland

Generální ředitel/ka:: Benjamin Paschold, Gundel Woite

Telefon: +49 3641 534143
E-Mail: info@jenpix.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí rovněž na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v jednotlivých případech jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Anne Hentschel
Hermann-Pistor-Straße 33A
07745 Jena
Deutschland

Telefon: +49 3641 534143
E-Mail: dsb@jenpix.de

Upozornění k předávání údajů do třetích zemí, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů, a k předávání údajů americkým společnostem, které nemají certifikát DPF.

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem ve třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů, a nástroje z USA, jejichž poskytovatelé nejsou certifikováni podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF). Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány do těchto zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že ve třetích zemích, které nejsou bezpečné podle práva na ochranu osobních údajů, nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU.

Rádi bychom upozornili, že USA jako bezpečná třetí země mají obecně úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Předávání údajů do USA je proto povoleno, pokud je příjemce certifikován podle „Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF) nebo má vhodné další záruky. Informace o předávání údajů do třetích zemí, včetně příjemců údajů, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími organizacemi. V některých případech je nutné předávat osobní údaje i těmto externím organizacím. Osobní údaje předáváme externím subjektům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. předávání údajů finančním úřadům), pokud máme na předání oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nebo pokud předání údajů umožňuje jiný právní základ. Při využívání zpracovatelů předáváme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování objednávky. V případě společného zpracování je uzavřena smlouva o společném zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME NADÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Informace, blokování a mazání

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás za tímto účelem kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu prověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Cookies

Naše internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookie), nebo trvalé (permanent cookie). Dočasné cookie se po se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k analýze chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Které soubory cookie a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v zásadách ochrany osobních údajů.

Souhlas s Usercentric

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jejich zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, webová stránka: https://usercentrics.com/ (dále jen „Usercentrics“).

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje:

  • Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání vašeho souhlasu (souhlasů)
  • Vaše IP adresa
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem koncovém zařízení
  • Čas vaší návštěvy webových stránek
  • Geolokace

Společnost Usercentrics dále ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohla přidělit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nezanikne účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Banner Usercentrics na těchto webových stránkách byl nakonfigurován s pomocí eRecht24. Poznáte to podle toho, že se v banneru objevuje logo eRecht24. Aby se logo eRecht24 v banneru zobrazilo, je navázáno spojení s obrazovým serverem eRecht24. IP adresa je rovněž přenášena, ale je uložena pouze v anonymizované podobě v protokolech serveru. Image server eRecht24 je umístěn v Německu u německého poskytovatele. Samotný banner je poskytován výhradně společností Usercentrics.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

Poptávka e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky nástroje pro sledování nebo statistiku a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/list

Google Analytics

Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen dotyčnému uživateli nebo jeho zařízení.

Pomocí služby Google Analytics můžeme mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myší, posouvání a kliknutí. Služba Google Analytics rovněž využívá různé přístupy modelování k doplnění zaznamenaných datových záznamů a k analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti najdete zde:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu:
https://www.dataprivacyframework.gov/list

IP anonymita

Na tomto webu je aktivována anonymizace IP adresy služby Google Analytics. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává data uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&sjid=17641179822566323423-EU.

Google Signals

Využíváme Google Signals. Když navštívíte naše webové stránky, služba Google Analytics zaznamenává mimo jiné vaši polohu, historii vyhledávání a historii YouTube a také demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje mohou být použity pro personalizovanou reklamu pomocí služby Google Signals. Pokud máte účet Google, jsou údaje o návštěvnících z Google Signals propojeny s vaším účtem Google a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Tyto údaje se také používají k sestavování anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá do vyhledávače Google určité výrazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze na základě údajů o uživateli, které má Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech), přehrávat cílené reklamy (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Využívání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworkshttps://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

Google AdSense

Tyto webové stránky využívají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Ads Remarketing můžeme osoby, které vstoupily do interakce s naší online nabídkou, přiřadit k určitým cílovým skupinám a následně jim zobrazit zájmově orientovanou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Ads Remarketing propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou personalizovaná reklamní zobrazení založená na zájmech, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, můžete se proti personalizované reklamě ohradit kliknutím na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese:  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

Tvorba cílové skupiny s párováním zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné službu Google Ads Remarketing customer matching. V tomto případě přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli služby Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

Google Conversion Tracking

Tyto webové stránky používají službu Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí Google Conversion Tracking můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Získáme tak informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a o tom, jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google Conversion Tracking najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/list

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Pro měření konverzí používá tato webová stránka pixel akce návštěvníka Facebook/Meta. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Díky této službě lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní aktivity.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/privacy/policy/). To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

V rámci Meta Pixel používáme funkci pokročilého porovnávání.

Pokročilé párování nám umožňuje předávat společnosti Meta (Facebook) různé typy údajů (např. místo bydliště, stát, PSČ, zaheslované e-mailové adresy, jméno, pohlaví, datum narození nebo telefonní číslo) našich zákazníků a potenciálních zákazníků, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek. Tato aktivace nám umožňuje ještě přesněji přizpůsobit naše reklamní kampaně na Facebooku lidem, kteří mají zájem o naše nabídky. Rozšířená synchronizace navíc zlepšuje přidělování konverzí na webových stránkách a rozšiřuje uživatelská publikum.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: 
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
Podle této dohody odpovídáme za poskytnutí informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://cs-cz.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://cs-cz.facebook.com/privacy/policy/.

Funkci remarketingu „Custom Audiences“ můžete také deaktivovat v nastavení reklam na adrese  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Abyste to mohli provést, musíte být přihlášeni na sociální síti Facebook.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

Facebook Conversion API

Na těchto webových stránkách jsme integrovali rozhraní Facebook Conversion API. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Facebook Conversion API nám umožňuje zaznamenávat interakce návštěvníků webových stránek s našimi webovými stránkami a předávat je společnosti Facebook za účelem zlepšení účinnosti reklamy na Facebooku.

Za tímto účelem se zaznamenává zejména čas přístupu, navštívená webová stránka, vaše IP adresa a váš uživatelský operátor, jakož i další specifické údaje (např. zakoupené produkty, hodnota nákupního košíku a měna). Kompletní přehled údajů, které mohou být shromažďovány, najdete zde:  https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: 
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Podle této dohody odpovídáme za poskytnutí informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://cs-cz.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://cs-cz.facebook.com/privacy/policy/

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

Facebook Custom Audiences

Používáme Facebook Custom Audiences. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Když navštívíte nebo používáte naše webové stránky a aplikace, využíváte naše bezplatné nebo placené nabídky, předáváte nám údaje nebo komunikujete s obsahem naší společnosti na Facebooku, shromažďujeme vaše osobní údaje. Pokud nám udělíte souhlas s používáním vlastních skupin na Facebooku, předáme tyto údaje společnosti Facebook, která je může použít k tomu, aby vám zobrazovala vhodnou reklamu. Vaše údaje mohou být také použity k definování cílových skupin (Lookalike Audiences).

Facebook tyto údaje zpracovává jako náš zpracovatel. Podrobnosti naleznete v uživatelské smlouvě Facebooku: 
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:  https://www.facebook.com/legal/terms/customaudiencehttps://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

TikTok Pixel

Na tyto webové stránky jsme integrovali TikTok Pixel. Poskytovatelem je TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko (dále jen TikTok).

Pomocí TikTok Pixel můžeme návštěvníkům webových stránek, kteří si prohlédli naše nabídky, zobrazovat na TikToku reklamu odpovídající jejich zájmům (TikTok Ads). Zároveň můžeme pomocí TikTok Pixel zjistit, jak účinná je naše reklama na TikToku. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na TikToku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Zpracovávají se různé údaje o používání, například IP adresa, zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele, informace o reklamě, na kterou osoba na TikToku klikla, nebo o události, která byla spuštěna (časové razítko). Tyto údaje jsou shrnuty pod ID uživatele a přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do třetích zemí probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs und https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá LinkedIn Insight Tag. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat službou LinkedIn Insight Tag

Pomocí LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován na síti LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. úroveň kariéry, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek, a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Pomocí LinkedIn Insight Tags můžeme také měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedou nákup nebo jinou akci (měření konverzí). Měření konverzí lze provádět také napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag nabízí také funkci retargetingu, kterou můžeme využít k zobrazení cílené reklamy návštěvníkům našich webových stránek mimo webové stránky, přičemž podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

LinkedIn sám také shromažďuje soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas připojení). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány pro přístup k členům sítě LinkedIn z různých zařízení) zaheslovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech společností LinkedIn odstraněny. Zbývající pseudonymizované údaje jsou pak smazány do 180 dnů.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme jako provozovatel webových stránek přiřadit konkrétním osobám. LinkedIn ukládá osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používá je pro své vlastní reklamní účely. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní základ

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Nesouhlas s používáním funkce LinkedIn Insight Tag

Vznést námitku proti analýze chování uživatelů a cílené reklamě ze strany LinkedIn můžete pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou uživatelé LinkedIn v nastavení účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost LinkedIn propojila údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Pinterest-Tag

Na tyto webové stránky jsme integrovali Pinterest Tag. Poskytovatelem je Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pinterest Tag se používá k zaznamenávání určitých akcí, které provádíte na našich webových stránkách. Tyto údaje pak mohou být použity k zobrazení zájmově orientované reklamy na našich webových stránkách nebo na jiné stránce reklamní sítě Pinterest Tag.

Za tímto účelem Pinterest Tag zaznamenává mimo jiné ID tagu, vaši polohu a URL odkazu. Dále lze zaznamenávat údaje specifické pro kampaň, jako je výše objednávky, množství objednávky, číslo objednávky, kategorie zakoupených položek a zobrazení videa.

Pinterest Tag používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisk zařízení).

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějších marketingových opatřeních.

Pinterest je globální společnost, což znamená, že údaje mohou být přenášeny také do USA. Podle společnosti Pinterest se tento přenos údajů zakládá na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Více informací o službě Pinterest Tag najdete zde: https://help.pinterest.com/cs/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

6. Zásuvné moduly (pluginy) a nástroje

Google Fonts (místní hosting)

Tyto stránky používají pro standardizované zobrazení písem takzvaná Google Fonts, které poskytuje společnost Google. Google Fonts jsou nainstalovány lokálně. Neexistuje žádné spojení se servery společnosti Google.

Další informace o Google Fonts najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google Maps

Tento web používá službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud je služba Google Maps aktivována, může společnost Google používat písma Google Fonts za účelem standardizace zobrazení písem. Při zobrazení Google Maps načte prohlížeč do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Google Maps používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro usnadnění nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/list.

7. Audiokonference a videokonference

Zpracování údajů

Ke komunikaci se zákazníky používáme mimo jiné online komunikační kanály. Jednotlivé nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme my a poskytovatel příslušného komunikačního nástroje.

Veškerá data, která poskytnete nebo zadáte při používání komunikačních nástrojů (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo), jsou shromažďována. Komunikační nástroje také zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ související s procesem komunikace (metadata).

Provozovatel této služby navíc zpracovává veškerá technická data potřebná pro online komunikaci. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a typ připojení.

Pokud je obsah prostřednictvím nástroje vyměňován, nahráván nebo poskytován jiným způsobem, je rovněž uložen na serverech poskytovatele nástroje. Mezi takový obsah patří zejména nahrávky v cloudu, chatové zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabulky a další informace sdílené při používání služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů použitých nástrojů, která uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Dále používání nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou dané nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které si provozovatelé komunikačních nástrojů ukládají pro své vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte přímo na provozovatele komunikačních nástrojů.

Použité komunikační nástroje

Používáme následující komunikační nástroje:

Microsoft Teams

Využíváme Microsoft Teams. Poskytovatelem je společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

8. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatele

Nabízíme vám možnost podat u nás žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o pracovní místo, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky z pracovních pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecný vznik smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme poskytnout pracovní nabídku, odmítnete ji nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uchovávání slouží zejména jako důkazní materiál v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání údajů může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Zařazení do skupiny uchazečů

Pokud vám nabídku práce neučiníme, můžete mít šanci být zařazeni do našeho seznamu uchazečů. Pokud budete přijati, budou všechny dokumenty a údaje z vaší žádosti převedeny do seznamu uchazečů, abyste mohli být kontaktováni v případě vhodných volných pracovních míst.

Zařazení do skupiny žadatelů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují žádné právní důvody pro jejich uchování.

Údaje ze seznamu žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Prezentace na sociálních sítích

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující stránky sociálních médií.


https://www.facebook.com/jenpixgmbh
https://www.instagram.com/jenpix.gmbh
https://www.xing.com/pages/jenpixgmbh
https://de.linkedin.com/company/jenpix-gmbh

Zpracování údajů sociálními sítěmi

Spravujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, jsou uvedeny níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, X atd., mohou obecně komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka „To se mi líbí“ nebo reklamní bannery). Návštěva našich profilů na sociálních sítích má za následek zpracovávání relevantních dat pro ochranu údajů. Konkrétně se jedná o následující případy:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte náš profil na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních sítí přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá toto shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazovaná reklama založená na vašem chování v rámci příslušné sociální sítě i mimo ni. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může být zájmově orientovaná reklama zobrazována na všech zařízeních, na kterých jste aktuálně nebo jste byli přihlášeni v minulosti.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další operace zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše přítomnost na sociálních sítích má zajistit co nejširší prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědná strana a uplatňování práv

Pokud navštívíte některou z našich sociálních sítí (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociální sítě odpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. Svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) můžete uplatnit jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. Facebooku).

Upozorňujeme, že navzdory naší společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určovány firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Vaše práva

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, právo na přenos údajů a právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Dále můžete požádat o opravu, zablokování, vymazání, a za určitých okolností i o omezení zpracování svých osobních údajů.

Podrobnější informace o sociálních sítích

Facebook

Máme profil na Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta). Podle společnosti Meta jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Se společností Meta jsme uzavřeli smlouvu o společném zpracování (Controller Addendum). Tato smlouva určuje, za které operace zpracování údajů jsme my nebo společnost Meta odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete přečíst na následujícím odkazu:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklamy si můžete přizpůsobit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://cs-cz.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu:
ttps://www.dataprivacyframework.gov/list

Instagram

Máme profil na Instagram. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ und https://cs-cz.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Společnost je certifikována v souladu s „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: 
https://www.dataprivacyframework.gov/list

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo.

Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud chcete deaktivovat reklamní soubory cookie společnosti LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpahttps://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy