Privacyverklaring

 

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de algemene verordening gegevensbescherming van de EU-AVG, is: 

Jenpix GmbH 
Hermann-Pistor-Strasse 33A 
07745 Jena Duitsland 

Telefoon: +49 (0)3641/534143 
E-mail: info@jenpix.de 

Directeuren: 
Benjamin Paschold, Gundel Woite 

Toezichthouder voor gegevensbescherming: 
Florian Brandl 
dsb@jenpix.de 

Uw rechten als betrokkene 

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze toezichthouder voor gegevensbescherming: 

Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 EU-AVG), 

correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 EU-AVG), 

het wissen van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 EU-AVG), 

beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen wissen op grond van wettelijke verplichtingen (art. 18 EU-AVG), 

bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 EU-AVG) en 

gegevensoverdraagbaarheid, mits u met de verwerking van uw gegevens hebt ingestemd of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 EU-AVG). 

Indien u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 
Voor België kunt u hier terecht: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Verzameling van algemene informatie bij een bezoek aan onze website 

Aard en doel van de verwerking: 

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server logbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet serviceprovider, uw IP-adres en dergelijke. 

Zij worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden: 

Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website, 

zorgen voor een vlot gebruik van onze website, 

beoordeling van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem en 

om onze website te optimaliseren. 

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u persoonlijk te trekken. Dergelijke informatie wordt door ons, zo nodig, anoniem statistisch geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren. 

Rechtsgrondslag en rechtmatig belang: 

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 EU-AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. 

Ontvangers: 

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als opdrachtverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website. 

Bewaartijd: 

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website te verstrekken wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. 

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk 14 dagen. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is de oproepende gebruiker te identificeren. 

Bepaling voorgeschreven of vereist: 

De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten en services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten. 

Cookies 

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. 

U kunt afzonderlijke cookies of de volledige cookie-inventaris verwijderen. Bovendien ontvangt u informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van de provider van uw browser, vindt u de nodige informatie onder de volgende links: 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

Opera: https://www.opera.com/de/use-cases/clean-browser-and-remove-trackers 

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac 

Opslagduur en gebruikte cookies: 

Voor zover u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of met uw toestemming, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt: 

Technisch noodzakelijke cookies 

Aard en doel van de verwerking: 

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. 

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. 

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen: 

Rechtsgrondslag en rechtmatig belang: 

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid1 EU-AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website. 

Ontvangers: 

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als opdrachtverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website. 

Bepaling voorgeschreven of vereist: 

De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten en services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. 

Bezwaar 

Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 EU-AVG. 

Technisch niet noodzakelijke cookies 

Verder gebruiken wij cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om deze in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties. 

Om te weten te komen welke aanbieders cookies gebruiken, gelieve de onderstaande informatie te raadplegen over de gebruikte display-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën. 

Rechtsgrondslag: 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is in elk geval uw toestemming, Art. 6 lid 1 EU-AVG. 

Ontvangers: 

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als opdrachtverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website. 

Voor verdere ontvangers, zie de onderstaande informatie over de gebruikte display-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën. 

Overdracht naar derde landen: 

Raadpleeg de lijsten van de individuele aanbieders van display, tracking, remarketing en webanalyse voor informatie hierover. 

Bepaling voorgeschreven of vereist: 

Natuurlijk kunt u onze website ook bekijken zonder cookies. Webbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te aanvaarden. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via uw browserinstellingen (zie Intrekking van toestemming). 

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd. 

Intrekking van toestemming: 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Cookie Consent Tool. 

Profilering: 

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers analyseren met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen, kunt u lezen in de onderstaande informatie over de gebruikte technologieën voor weergave, tracking, remarketing en webanalyse. 

Contactformulier 

Aard en doel van de verwerking: 

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe is het noodzakelijk een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van het verzoek om inlichtingen en het latere antwoord daarop. Het verstrekken van verdere gegevens is facultatief. 

Rechtsgrondslag: 

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is gebaseerd op een legitiem belang (Art. 6 lid 1 EU-AVG). 

Met het contactformulier willen wij u in staat stellen op eenvoudige wijze contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. 

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG). 

Ontvangers: 

De ontvangers van de gegevens zijn, in voorkomend geval, de opdrachtverwerkers. 

Bewaartijd: 

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek gewist. 

Indien er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en wissen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen. 

Bepaling voorgeschreven of vereist: 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt. 

Gebruik van Google Analytics 

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://policies.google.com/?hl=nl 

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. 

De door ons verstuurde gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user-ID) of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden keer per maand automatisch gewist. 

Intrekking van toestemming: 

U kunt de tracking door Google Analytics op onze website stopzetten door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft. 

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserextensie te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen

Gebruik van Google Maps 

Op deze website maken wij gebruik van de diensten van Google Maps. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum. 

Gedetailleerde instructies over hoe u uw eigen gegevens in verband met Google-producten kunt beheren, vindt u hier: https://www.dataliberation.org 

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. 

Als u de opdracht niet in uw Google-profiel wilt, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar websites. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. 

Intrekking van toestemming: 

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dat geval kan het echter gebeuren dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. 

Geïntegreerde YouTube-video's 

Wij sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit uw YouTube account. 

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker. 

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy). 

Intrekking van toestemming: 

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dat geval kan het echter gebeuren dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. 

Google AdWords 

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten aanbiedt is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie die door Google is geplaatst, zal Google AdWords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van omzettingen wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. 

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van AdWords-klanten. De informatie die met de omzettings-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om omzettingsstatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van omzettingen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van omzettingen. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum. 

Intrekking van toestemming: 

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dat geval kan het echter gebeuren dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. 

Gebruik van Google Remarketing 

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De exploitant van de Google Remarketingdiensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google"). 

De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de bezoeker van de website wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites bezoekt worden en die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. 

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum. 

Intrekking van toestemming: 

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dat geval kan het echter gebeuren dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. 

SSL-versleuteling 

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste versleutelingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS. 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 EU-AVG 

Individueel recht van bezwaar 

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, van de AVG. 

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Ontvanger van een bezwaarschrift 

Jenpix GmbH 
Hermann-Pistor-Straße 33A 
07745 Jena Deutschland 

Telefon: +49 3641 534143 
E-Mail: info@jenpix.de 

Directeurs: 
Benjamin Paschold, Gundel Woite 

Wijzigingen in ons privacybeleid 

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat ze steeds in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek. 

Vragen voor de verantwoordelijke voor gegevensbescherming 

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail schrijven of rechtstreeks contact opnemen met de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming: 

Florian Brandl 
dsb@jenpix.de 

 

Het privacybeleid werd opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie #2020-09-30).